ALGEMENE VOORWAARDEN YLA BOX

Download ALGEMENE VOORWAARDEN YLA BOX als PDF Document

 Artikel 1           Definities

 1. YLA Box, onderdeel van YLA Lifestyle & Wol, gevestigd te Lochem, KvK-nummer 65707559, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ondernemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens de ondernemer waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3           Aanbod 

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Ondernemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4           Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een directe melding op het scherm en een mail met orderbevestiging. Tot de aanvaarding is bevestigd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
 4. De ondernemer kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de ondernemer, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5           Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft.
 3. Betalingen vinden plaats via iDEAL op het moment dat een eerste aanbod wordt aanvaard door de klant en vervolgens via automatische incasso maandelijks afgeschreven.
 4. Indien de betaling bij een eerste afname niet wordt voltooid, zal geen bevestiging en product worden verzonden. De bestelling kan niet worden voltooid.
 5. Indien de maandelijke afschrijving niet kan plaatsvinden, zal een aanmaning worden verzonden.
 6. 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 6           Informatieverstrekking klant 

 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan ondernemer.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ondernemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart ondernemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7           Herroepingsrecht 

 1. De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht. 

Artikel 8           Verplichtingen klant en eigenaar bij herroeping 

 1. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Ondernemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Ondernemer vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9           Uitoefening van herroepingsrecht 

 1. De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de ondernemer dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug. Boxen worden enkel retour genomen wanneer de producten ongeopend en ongebruikt zijn.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De klant neemt de kosten van het terugzenden van het product voor zijn rekening. 

Artikel 10         Levering en bezorging 

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Ondernemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Bestelde boxen worden rond de 28e van een maand verzonden. Wanneer de 28e een zaterdag of zondag betreft, worden de boxen de maandag daaropvolgend verzonden.
 3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11         Abonnementen, loopduur en opzegging 

 1. YLA Box biedt verschillende abonnementsvormen aan met allen een verschillende loopduur, frequentie en tarief.
 2. Yarn Lover kent geen minimale looptijd en is maandelijks opzegbaar, dan wel te pauzeren. Zonder wederzijdse opzegging zal de looptijd worden voortgezet. Dit abonnement kan maandelijks worden omgezet in een andere abonnementsvorm.
 3. Yarn Passion kent een looptijd van drie maanden en wordt na de looptijd automatisch stopgezet. Deze box is tussentijds niet opzegbaar of te pauzeren. Dit abonnement is na de looptijd om te zetten in een andere abonnementsvorm.
 4. Yarn Addict kent een looptijd van zes maanden en wordt na de looptijd automatisch stopgezet. Deze box is tussentijds niet opzegbaar of te pauzeren. Dit abonnement is na de looptijd om te zetten in een andere abonnementsvorm.
 5. Yarn Crush is een los product en kent slechts een eenmalige verzending.
 6. Het pauzeren of deactiveren van een abonnement is enkel mogelijk voorafgaand aan de dag van uw oorspronkelijke betalingsmoment en wanneer aan alle bijbehorende voorwaarden van de abonnementsvorm is voldaan. 

Artikel 12         Aansprakelijkheid schade 

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. 3. In het geval dat ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel door ondernemer aan klant is gefactureerd.
 4. 4. De klant vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ondernemer geleverde

Artikel 13         Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ideeën en afbeeldingen van YLA Box berusten bij ondernemer en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

Artikel 14         Aanbiedingen en acties 

 1. Ondernemer biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is ondernemer niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden. 

Artikel 15         Klachten 

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Ondernemer streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen. 

Artikel 16         Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en betrokken derden 12 maanden.